De gemeente Soest zal een nieuw bestemmingsplan moeten maken voor woningbouw in het bosgebied Oude Tempel in Soesterberg. De Raad van State kraakte woensdag het bestemmingsplan dat eind 2017 door de gemeenteraad werd vastgesteld. De Raad schaarde zich achter de vele bezwaarmakers. 

Het belangrijkste breekpunt voor de Raad is dat het bestemmingsplan onvoldoende bescherming biedt voor de bestaande cultuurhistorische en landschappelijke waarden. Het gaat om hele oude bomenlanen en zichtassen en waardevolle boomgroepen. Provinciale regels eisen dat die waarden worden behouden, hersteld en zelfs verder ontwikkeld. Het bestemmingsplan geeft daarvoor geen zekerheid. De gemeente wilde dit onder meer regelen met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) en afspraken met eigenaren van verschillende bouwkavels. Maar de Raad vindt zo’n regeling te onzeker.

Ook de gevolgen van het woningbouwplan voor het toenemende verkeer zijn volgens de Raad een belangrijk breekpunt. De gemeente heeft geen verkeersonderzoek uitgevoerd om de verkeersdrukte en de verkeersbelasting van de omgeving goed in kaart te brengen. De gemeente heeft wel een berekening gemaakt van het verwachte verkeer dat de nieuwe woonwijk gaat opleveren. Maar volgens de Raad zijn die berekeningen onduidelijk en is ook niet uitgegaan van actuele verkeersgegevens.

De toekomstige verkeersdrukte op de Oude Tempellaan is daarom niet goed beoordeeld door de gemeente. En dat betekent dat de verkeersveiligheid op de Oude Tempellaan na de woningbouw ook niet is gegarandeerd, omdat niet duidelijk is hoeveel verkeer er over die weg zal gaan rijden. Er is ook onvoldoende ruimte om die weg te verbreden. Daarom is het zeer de vraag of de nieuwe woonwijk op een verkeersveilige manier kan worden ontsloten op de Oude Tempellaan.

Door het ontbreken van de juiste verkeersgegevens, is ook niet zeker of de leefbaarheid bij de bestaande woningen langs de Oude Tempellaan aanvaardbaar zal zijn. De geluidhinder van verkeer bij die woningen is berekend op grond van de verkeerscijfers die de Raad onacceptabel vindt. Hoewel lawaai er bij die woningen zal ontstaan is dus nog onzeker. En dat is allemaal te wijten aan het niet willen uitvoeren van een goed verkeersonderzoek door de gemeente.

De bedoeling was om een woonwijk met driehonderd woningen te bouwen. Na de kritiek van de Raad en de bezwaarmakers is het zeer de vraag of dat bouwplan nog kan doorgaan.

https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@114925/201801652-1-r2/#highlight=Oude%20tempel

https://soestercourant.nl/lokaal/bouwplan-oude-tempel-hard-onderuit-bij-raad-van-state-580506